Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXXX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 5 listopada 2014 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2013/2014.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w latach 2008-2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mławie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Mławie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna dla fragmentu miejscowości Uniszki-Cegielnia.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za okres kadencji 2010-2014.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie obrad  XXX Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.