Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXXVIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 12 października 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za I półrocze 2018 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2017/2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Pogorzel.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Uniszki Gumowskie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
16. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji 2014-2018.
17. Interpelacje.
18. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
20. Zamknięcie obrad  XXVIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.