Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXXVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

Porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie Protokołu z XXV Sesji Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy,
c/przedstawienie Uchwały Nr Ci.131.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok,
d/ przedstawienie Uchwały Nr 20/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia  9 maja 2018 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna,
e/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia  9 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2018 roku.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieczfnia Kościelna.
10.Podjęcie uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wieczfnia Kościelna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
13.Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
14.Informacja roczna z wykonania Uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12.06.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
15.Interpelacje.
16. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie obrad  XXVI sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.