Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXXV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 26 marca 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wieczfnia Kościelna na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Wieczfnia Kościelna na stałe obwody głosowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2018 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w miejscowości Uniszki-Cegielnia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
17. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
18. Informacja Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa Gminy.
19.Interpelacje.                                                                                                                                                                                    
20. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                              
21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                          22. Zamknięcie obrad  XXV sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.