Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 31 maja 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i sprawozdania finansowego: a/wystąpienie Wójta Gminy, b/ przedstawienie opinii stałych komisji Rad Gminy, c/przedstawienie Uchwały Nr Ci..125.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,
d/ przedstawienie Uchwały Nr 14/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 10 maja 2017 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna,
e/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.191.2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
9. Informacja roczna z wykonania Uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12.06.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.
10.Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               11. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                    12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania                                                                                                                                                                                                                                    13. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.