Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejXIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 18 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali świetlicy wiejskiej w Wieczfni Kościelnej 96 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna , informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za pierwsze półrocze 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/118/2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Grzebsku wraz
z punktem przedszkolnym przy Szkole Filialnej w Grzebsku prowadzonej w ramach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wieczfnia Kościelna w roku szkolnym 2020/2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wąsosze.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Windyki.
19. Wolne wnioski i sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.