Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 30 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się X Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad X Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z IX Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2020 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,

b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,

f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 w Gminie Wieczfnia Kościelna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wieczfnia Kościelna w roku szkolnym 2019/2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz planów pracy stałych Komisji Rady Wieczfnia Kościelna na 2020 rok.
17. Wolne wnioski i sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.