Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejWÓJT GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA NIE WYRAŻA ZGODY NA BUDOWĘ KURNIKÓW W KUKLINIE

W dniu 20 października 2014 roku Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna wydał decyzję administracyjną o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 24 kurników do ściółkowego chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Kuklin. Postępowanie administracyjne w powyższej sprawie było prowadzone przez wójta gminy na wniosek inwestora Pana Sławomira Koźlakiewicza, złożony w dniu 29 stycznia 2014r. W tym czasie wpłynęły do wójta liczne protesty mieszkańców gminy Wieczfnia Kościelna i Iłowo – Osada, właścicieli sąsiednich działek, stowarzyszeń oraz radnych Gminy Wieczfnia Kościelna.

W związku z licznymi protestami, Wójt Gminy zdecydował o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, której celem było zapoznanie uczestników ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wysłuchanie, jakie opinie i argumenty mają mieszkańcy gminy. Rozprawa odbyła się w dniu 21 sierpnia 2014 roku, przybyli licznie mieszkańcy gminy. Rozprawę poprowadził osobiście Jan Warecki. Na zakończenie rozprawy wójt stwierdził, że dokona oceny całego materiału dowodowego, weźmie pod uwagę głosy mieszkańców, które padły na rozprawie i podejmie decyzję mając na uwadze obowiązujące prawo, ale również dobro gminy i jej mieszkańców.

W uzasadnieniu decyzji wójt napisał, że odmowa wydania decyzji uchroni środowisko oraz mieszkańców żyjących w najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia przed jego negatywnym wpływem. Ochrona zdrowia jak i prawna ochrona życia człowieka są wartościami nadrzędnymi i są chronione przez Konstytucję. Zdaniem wójta, realizacja planowanego przedsięwzięcia wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz zdrowie i warunki bytowania ludzi na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.

            Stronom postępowania służy prawo odwołania do organu wyższej instancji, jakim jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie.

 

Jan Warecki poinformował również, że gmina pracuje nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które ma na celu ograniczenie możliwości budowy na terenie gminy Wieczfnia Kościelna budowy obiektów inwentarskich o obsadzie powyżej 210 DJP.