Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejVIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 27 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z VII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za pierwsze półrocze 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
13. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2018/2019.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
15. Wolne wnioski i sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.