Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejVII Sesji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 30 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się VII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z VI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,  w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowych zasad obliczania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
14. Wolne wnioski i sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.