Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejVI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 30 maja 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się VI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad VI Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z V Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2018 rok.

a/ wystąpienie Wójta Gminy,

b/ debata,

c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna wotum

zaufania.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok i sprawozdania finansowego:

a/ wystąpienie Wójta Gminy,

b/ przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy,

c/przedstawienie Uchwały Nr Ci.126.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie z dnia  24 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,

d/ przedstawienie Uchwały Nr 5/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia  14  maja 2019 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna,

e/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia  14 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna,

f/ dyskusja,

g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie
i dzieci młodsze.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
16. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Wieczfnia Kościelna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Chmielewo, gm. Wieczfnia Kościelna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Uniszki Zawadzkie.
19. Informacja roczna o czynnościach dokonanych w 2018 roku na podstawie upoważnień wynikających z wykonania Uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z  dnia 12.06.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.                                                                                                                                                                                               20. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok.
21. Wolne wnioski i sprawy różne.
22. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.