Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 28 marca 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się V Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad V Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z IV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
12. Podjęcie uchwały ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18. Informacja Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa Gminy za rok 2018.
19. Wolne wnioski i sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.