Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejNabór na rachmistrzów terenowych

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna

Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728)

Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

 

1.    Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

1)   być osobą pełnoletnią,

2)   zamieszkiwać na terenie danej gminy,

3)   posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4)   posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)   nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.    Kandydat na rachmistrza terenowego:

1)   zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;

2)   jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną
przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3.    Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4.    Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

5.    Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6.    Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym. 

7.    Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

1)        Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego(załącznik Nr 1);

2)        Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;

3)        Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik Nr 2);

4)        Oświadczenie dot. RODO (załącznik Nr 3).

8.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna, w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48,
06-513 Wieczfnia Kościelna, pok. nr 14 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym – Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia Kościelna 48, 06-513 Wieczfnia Kościelna pod nr tel. 23 654 00 04 wew. 20.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna

                                                                                                                                         Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                                                     Mariusz Gębala

Załącznik nr 1- Zgłoszenie kandydata

Załącznik nr 2- Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 3- Oświadczenie dot. RODO

Procedura naboru rachmistrzów do PSR 2020