Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejIX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 grudnia 2015 r. odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,

b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,

f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2016-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w Gminie Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2016 rok.
13. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14.  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                  16. Zamknięcie obrad  IX Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.