Niedziela21.04.24
Imieniny:Anzelma, Bartosza, Feliksa
Biuletyn Informacji PublicznejIX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się IX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Grzebsku prowadzonej w ramach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna
z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wieczfnia
Kościelna oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Chmielewo, gm. Wieczfnia Kościelna w trybie bezprzetargowym.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Pogorzel.
20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
22. Przedstawienie informacji o wyznaczonych podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy oraz opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Mławie.
23. Wolne wnioski i sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.