Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się III Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad III Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z II Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 2018 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,
b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,
c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,
f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 w Gminie Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wieczfnia Kościelna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2019 rok.
16. Wolne wnioski i sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad  III sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.