Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad II Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokółu z I Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok:

a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,

b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,

f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w latach 2008-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 w Gminie Wieczfnia Kościelna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/229/2014 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów wykonawczych sołectw na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kulany.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2015 rok.
16. Interpelacje.
17. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Zamknięcie obrad  II Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.