Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejZapytanie ofertowe – zapewnienia schronienia w ośrodku wsparcia osobom bezdomnym

Wieczfnia Kościelna, dnia 18 listopada 2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Wieczfnia Kościelna

06-513 Wieczfnia Kościelna

NIP 569 17 60 011

dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do postępowania nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy. Wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w ośrodku wsparcia udzielającego schronienia dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna.
 2. Podmiot składający ofertę na schronienie dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom, o których mowa w pkt 1, następujący zakres usług:
  a. całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli oraz stałego dostępu do WC, łazienki z ciepłą i zimna wodą,
  b. trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący oraz możliwość samodzielnego przygotowania posiłku,
  c. środki czystości i higieny osobistej,
  d. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,
  e. pomoc w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, ustalenia stopnia niepełnosprawności itp.
  f. dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz zapewnienie podstawowych leków i środków opatrunkowych,
  g. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakty socjalne.
 3. Każdorazowe umieszczenie osób, o których mowa w pkt 1, odbywa się na podstawie skierowania decyzją administracyjną o przyznaniu schronienia w ośrodku wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, którą wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia kosztów pobytu osób umieszczonych w ośrodku wsparcia  wyłącznie za okres faktycznego pobytu.
 5. Z wybranym oferentem Gmina Wieczfnia Kościelna dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej podpisze umowę określającą istotne dla zamawiającego postanowienia.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania w/w usługi.
 2. Wykonawca związany jest ofertą  od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

V. Miejsce, termin składania ofert:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej, 06 – 513 Wieczfnia Kościelna 96 w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 12:00, drogą pocztową lub w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej, decyduje data wpływu,  (treść oferty stanowi załącznik nr 1, 2, 3).

VI.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena oraz dogodne umieszczenie ośrodka wsparcia.

VII. Wymagania niezbędne:

 1. W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty z terenu województwa mazowieckiego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
  w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
 2. Wymagania dotyczące schroniska:  na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896).

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
 2. Pełnomocnictwo lub dokumenty uprawniające do reprezentowania Wykonawcy.

IX. Integralną częścią niniejszego ,,zapytania ofertowego” stanowią następujące załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.