Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejDodatek mieszkaniowy

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z zm.), reguluje zasady i tryb przyznania, ustalenia wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 z 2001 r. poz. 1817)

WYMAGANE DOKUMENTY

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należ złożyć:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Załączniki:

 1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 2. Zaświadczenia o dochodach za wymagany okres (pełnych trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku) wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 3. Rachunki za energię elektryczną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 4. Zaświadczenie zarządcy lokalu o wysokości wydatków za zajmowane mieszkanie,
 5. W przypadku domu jednorodzinnego – zaświadczenie o powierzchni użytkowej
  i wyposażeniu technicznym budynku z Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie,
 6. Orzeczenie o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
  o Stopniu Niepełnosprawności.

WARUNKI UZYSKANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

 • Posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu,
 • Zachowanie normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego:

1) 35 m2 – dla 1 osoby

2) 40 m2 – dla 2 osób

3) 45 m2 – dla 3 osób

4) 55 m2   – dla 4 osób

5) 65 m2 – dla 5 osób

6) 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywna powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawną poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30%, albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 • Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Dochód prowadzonego gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów.

WYSOKOŚĆ DODATKU MIESZKANIOWEGO

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnice między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

– 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

– 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym;

– 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5 – osobowym

i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.