Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejZapytanie ofertowe dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. zamówienia poniżej 30.000 Euro na realizację dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna

Gmina Wieczfnia Kościelna – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej ogłasza zapytanie ofertowe na realizację dożywiania dzieci w Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Uniszki Zawadzkie, Windyki, Grzebsk.

I. Zamawiający

Gmina Wieczfnia Kościelna –
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieczfni Kościelnej
06-513 Wieczfnia Kościelna 96
Tel./fax (0-23) 654-05-76
e-mail: gops@wieczfniakoscielna.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z uwagi na treść art. 4 pkt. 8 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) ze względu na wartość zamówienia szacowaną poniżej 30 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczania posiłków do wskazanych szkół Gminy Wieczfnia Kościelna w okresie od 07 stycznia 2015 roku do 25 czerwca 2015 roku. Posiłki będą wydawane od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). Ogółem dostawa posiłków obejmuje około 106 dni.
Liczba dzieci objętych dożywianiem to 31 dzieci (liczba ta w trakcie w/w okresu może ulec zmianie-zmniejszeniu lub zwiększeniu). Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie liczby posiłków.
Zamawiający oczekuje przygotowania jednodaniowego gorącego posiłku tj. zupy w ilości 300 ml (jedna porcja) w opakowaniach jednorazowych wraz z jednorazową łyżką,  gotowego do spożycia dla dzieci uczęszczających do:

– Szkoły Podstawowej w Uniszkach Zawadzkich – 11 uczniów,

– Szkoły Podstawowej w Windykach – 13 uczniów,

– Zespołu Szkół w Wieczfni Kościelnej Szkoła Filialna w Grzebsku – 7 uczniów,

w godzinach ustalonych pomiędzy wykonawcą a dyrektorami szkół. Szkoły będą podawały Wykonawcy informacje co do ilości posiłków obiadowych najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia.
Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem zapewniając utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków.
Posiłki (przeznaczone dla grupy wiekowej od 5 roku życia do 12 roku życia) muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania jadłospisów na dany miesiąc do szkół, do dnia 28 każdego miesiąca poprzedzającego wydanie posiłków.
Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytych naczyń.

IV. Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia od 07 stycznia 2015 r. do 25 czerwca 2015 r.

V. Opis, sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
Do oferty należy dołączyć:

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające rodzaj wykonywanej działalności polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych,

– decyzję zatwierdzającą, wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do prowadzenia działalności objętej niniejszym zapytaniem.

– oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku stanowiącym załącznik nr 2,

– oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów bądź kserokopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy na zewnątrz.
Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający od dekompletacji zawartości ofert.
Formularze złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej,
06 – 513 Wieczfnia Kościelna 96 lub pocztą pod w/w adres.

Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2014 roku do godz. 10:00, decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
Ofertę należy złożyć w zamkniętym i nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego z dopiskiem:
„ Oferta na dożywianie dzieci w szkołach”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna oraz na tablicy Informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy      wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu    oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: Cena 100%.

VIII. Warunki zapłaty za wykonanie zamówienia

Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę ostatniego dnia danego miesiąca na podstawie faktycznej ilości wydanych posiłków w danym miesiącu. Potwierdzeniem ilości wydanych gorących posiłków dla uczniów w każdym miesiącu będzie lista uczniów sporządzona przez dyrektora szkoły.
Wartość faktury stanowić będzie ilość posiłków x cena jednostkowa posiłku zawarta w ofercie plus należny podatek VAT.
Cena jednostkowa podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy.
Zamawiający ureguluje należność za posiłki w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

IX. Wymagania względem wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują Osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

X. Integralną częścią niniejszego ,,zapytania ofertowego” stanowią     następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem.