Sobota20.07.24
Imieniny:Czesława, Hieronioma, Małgorzaty
Biuletyn Informacji PublicznejXXIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 10 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Wieczfni Kościelnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej wraz ze Szkołą filialną w Grzebsku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Łokietka w Uniszkach Zawadzkich.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Windykach  w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Windykach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna oraz aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna.
14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.
15. Zapoznanie z informacją Wójta Gminy o wyznaczonych podmiotach w zakresie wykonywania prac przez skazanych oraz przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Mławie dotyczącej potrzeb w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane.
16. Interpelacje.

17. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                              18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                              19. Zamknięcie obrad  XXIII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.