Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejXVII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 grudnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych w 2016 roku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

9. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok:
a/ przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z jej uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przez Wójta Gminy,

b/ odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy,

c/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e/ odczytanie propozycji poprawek do projektu budżetu i ich głosowanie,

f/ głosowanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 w Gminie Wieczfnia Kościelna.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz kandydatów do klas pierwszych na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieczfnia Kościelna zamieszkałych  poza obwodami tych szkół, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania określonej liczby punktów.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata  2017-2020 w Gminie Wieczfnia Kościelna.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wieczfnia Kościelna oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna na 2017 rok.

15. Interpelacje.

16. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.