Czwartek18.07.24
Imieniny:Erwina, Kamila, Szymona
Biuletyn Informacji PublicznejXV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 3 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XV Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Wieczfnia Kościelna, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieczfni Kościelnej za I półrocze 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2016 Rady  Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieczfnia Kościelna za rok szkolny 2015/2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kuklin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2014-2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków w Mławie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do cen zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Mławie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy.
17. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          20. Zamknięcie obrad  XV sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.