Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejXIX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 29 marca 2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie Protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2017 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2015 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2017 roku.
13. Informacja Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa Gminy.                                                                                                                                                                                                                                            14. Interpelacje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17. Zamknięcie obrad  XIX sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.