Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejXIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 5 lipca 2016 roku odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z XII Sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Kuklin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 14. Zajęcie stanowiska w sprawie wsparcia starań kierownictwa firmy LG Electronics Mława w kierunku restrukturyzacji produkcji telewizorów i skoncentrowania jej w Mławie.
 15. Interpelacje.
 16. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XIII Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.