Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejXII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 31 maja 2016 roku odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i sprawozdania finansowego:

a/ wystąpienie Wójta Gminy,

b/ przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy,

c/przedstawienie Uchwały Nr Ci..93.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,

d/ przedstawienie Uchwały Nr 9/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 9 maja 2016 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna,

e/ przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.164.2016 z dnia 13 maja 2016 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna,

f/ dyskusja,

g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieczfnia Kościelna.

10. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

11. Informacja roczna z wykonania Uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12.06.2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

12. Interpelacje.

13. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

14. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XII Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.