Piątek14.06.24
Imieniny:Bazylego, Elwiry, Michała
Biuletyn Informacji PublicznejXII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się XII Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XII Sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2019 rok.
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ debata,
c/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna wotum zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok i sprawozdania finansowego:
a/ wystąpienie Wójta Gminy,
b/ przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy,
c/przedstawienie Uchwały Nr Ci.89.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  15 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
d/ przedstawienie Uchwały Nr 9/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia  8 czerwca 2020 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna,
e/ przedstawienie Uchwały Nr Ci.161.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna,
f/ dyskusja,
g/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna za 2019 rok,
h/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wieczfnia Kościelna.
11.Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Grzebsku wraz z punktem przedszkolnym przy Szkole Filialnej w Grzebsku prowadzonej w ramach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniszkach Zawadzkich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wieczfnia Kościelna.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Uniszki Zawadzkie.
17.Informacja  z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wieczfni Kościelnej za 2019 rok.
18. Informacja roczna o czynnościach dokonanych w 2019 roku na podstawie upoważnień wynikających z wykonania Uchwały Nr XIV/88/08 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  oraz zawierania kolejnych umów.
19. Zapoznanie z pismem z dnia 24.02.2020 r. w sprawie cofnięcia zmian wprowadzonych w mpzp gminy, dotyczące dz. nr 6 , obręb m. Wąsosze.
20. Wolne wnioski i sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.