Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejXI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 31 marca 2016r. odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna. Porządek obrad.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w 2016 roku.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Wieczfnia- Kolonia.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań komisji Rady Gminy.
 15. Informacja Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa Gminy.
 16.  Interpelacje.
 17. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 19. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.