Niedziela21.04.24
Imieniny:Anzelma, Bartosza, Feliksa
Biuletyn Informacji PublicznejXI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

W dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna dobędzie się XI Sesja Rady Gminy Wieczfnia Kościelna.

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy na poprzedniej Sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Grzebsku prowadzonego w ramach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieczfni Kościelnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok w Gminie Wieczfnia Kościelna.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/182/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wieczfnia Kościelna za 2019 rok.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wieczfnia Kościelna z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2020 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wieczfnia Kościelna.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 22. Zapoznanie z projektem uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Zieluńsko – Rzęgnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
 23. Zapoznanie z zarządzeniem zastępczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna.
 24. Informacja Policji, Straży Pożarnej i Straży Gminnej o stanie bezpieczeństwa Gminy za rok 2019.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2.   Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy w Wieczfni Kościelnej.