Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejPliki do pobrania

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o podział nieruchomości

Wniosek o ustalenie linii rozgraniczającej ogrodzenie

Wniosek o zamiarze jednorazowego wniesienie opłaty przekształceniowej oraz o udzielenie bonifikaty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działki

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek o użyczenie świetlicy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek_o_wydanie_zaświadczenia – przekształcenie użytkowania wieczystego

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

KLAUZULA – decyzja o war. zab.

KLAUZULA – najem świetlicy

KLAUZULA – prawo geologiczne

KLAUZULA – uzyt. wieczyste

KLAUZULA – zaświadczenia,wydania wypisu i wyrysu , wnioskowania o zmiany przeznaczenia terenu

KLAUZULA – nr porządkowy

Wniosek na prowadzenie działalności w zakresie transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie zezwolenia na włączenie do sieci kanalizacyjnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na włączenie do sieci wodociągowej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – wycinka drzew

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Wniosek przystąpienia do programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Referat Finansów i Planowania

Akcyza:

Oświadczenie akcyza

Wzór_wniosku_akcyza_

Zestawienie faktur akcyza

Podatek leśny:

Deklaracja aktywna

Informacja aktywna

Podatek od nieruchomości:

Deklaracja aktywna

Informacja aktywna

Podatek od środków transportowych:

Deklaracja od środków transportowych DT-1

Załącznik DT-1A

Podatek rolny:

Deklaracja aktywna

Informacja aktywna

Ulga inwestycyjna:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się

KLAUZULA RODO

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Ulga z tytułu nabycia gruntów:

Formularz-informacja o wnioskowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybolowstwie- osoba fizyczna

KLAUZULA RODO

Oświadczenie

Wniosek o ulgę z tytułu nabycia gruntów

Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty:

Formularz-informacja o wnioskowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybolowstwie- osoba fizyczna

KLAUZULA RODO

Oświadczenie majatkowe

Oświadczenie o sytuacji majątkowej- przedsiębiorstwa

Oświadczenie o ubezpieczeniu zwierząt

Wniosek o udzielenie ulgi w podatku od nieruchomości- przedsiębiorcy

Wniosek_o_umorzenie_zaległości_podatkowej

Pozostałe wnioski:

Wniosek o zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa i stanie zaległości podatkowych

Wniosek o zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

Wniosek o zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych

Wniosek o zwrot nadpłaty