Środa19.06.24
Imieniny:Gerwazego, Protazego
Biuletyn Informacji PublicznejInformacja Przewodniczącego Rady Gminy Wieczfnia Kościelna

o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Wieczfnia Kościelna za rok 2019

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze jak największy poziom bezpieczeństwa, apeluję o rozważenie braku osobistego udziału w debacie.

Informacja
Przewodniczącego Rady Gminy Wieczfnia Kościelna o możliwości udziału Mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Wieczfnia Kościelna  za rok 2019

1. Wójt Gminy zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu
24 czerwca 2020 r. o godz.10-tej , w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

2. Rada Gminy rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy (tzw. Sesja absolutoryjna).

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

3. W debacie nad raportem o stanie gminy,  mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Dzień ten przypada na 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
(pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od godz. 8.00 do
godz. 16.00.

W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po dniu 23 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

4. Niniejsza informacja wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca w debacie zamieszczona zostanie na stronie www.ugwieczfnia.bipgmina.pl, menu przedmiotowe „Raport
o stanie gminy”, stronie internetowej gminy: www.wieczfniakoscielna.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wieczfnia Kościelna.

Zgłoszenie do udziału w debacie o stanie Gminy Wieczfnia Kościelna -wzór