Poniedziałek15.07.24
Imieniny:Henryka, Włodzimierza, Dawida
Biuletyn Informacji PublicznejKarta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej informuje, iż na postawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z późn. zm.) rodziny wielodzietne mogą starać się o wydanie Karty Dużej Rodziny, która umożliwi członkom rodzin korzystanie na terenie całego kraju ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.

Prawo do posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się;
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r.  prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

  • ojciec i matka – oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
  • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej w pokoju nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dodatkowe informacje o programie oraz wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl .

Poniżej wniosek oraz oświadczenia do pobrania: