Czwartek13.06.24
Imieniny:Lucjana, Antoniego
Biuletyn Informacji PublicznejBudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieczfnia – Kolonia

W dniu 23 września 2016 roku Gmina Wieczfnia Kościelna podpisała umowę na realizację inwestycji budowy oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia - Kolonia

Gmina Wieczfnia Kościelna przystąpiła do realizacji inwestycji „Budowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Wieczfnia – Kolonia”, której całkowity koszt realizacji wyniesie 3.849.864,95 zł netto. Przedsięwzięcie jest realizowane przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 94,52 % kosztów kwalifikowanych, natomiast reszta kosztów, tj. 5,48 % pochodzi z budżetu gminy, co łącznie stanowi 100 % nakładów inwestycyjnych. Do realizacji inwestycji na podstawie najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego, przystąpiło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Przem-Gri” Sp. z o.o.  z siedzibą w Olsztynie, z którą w dniu 23 września 2016 roku podpisano umowę o wykonawstwo.

Projektowana ilość ścieków dopływających siecią kanalizacyjną i dowożoną pojazdami asenizacyjnymi jaką oczyszczalnia przyjmie to Qdśr = 310 m3/d. Ścieki oczyszczone, które przejdą przez ciąg technologiczny zostaną odprowadzone do rzeki Wieczfnianka. Budowa oczyszczalni ścieków według złożonego harmonogramu prac przez wykonawcę realizowana jest w trzech etapach w roku 2016, 2017 i 2018. Planowane zakończenie prac przewiduje się na dzień 30 czerwca 2018 roku. Początkowy rozruch Oczyszczalni Ścieków obejmie jeden reaktor o przepustowości 155 m3/d, natomiast przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej na większym obszarze zostanie uruchomiony drugi reaktor o tej samej przepustowości.

Kolejne przedsięwzięcie jakie zostanie realizowane w związku z infrastrukturą sanitarną na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna, to realizacja rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Pierwszy etap prac obejmie miejscowości Wieczfnia-Kolonia i Wieczfnia Kościelna. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z siecią kolektorów tłocznych na tym etapie prac wyniesie 9.158,00 m. Przewidywany termin realizacji inwestycji to lata 2017-2018. W następnych latach Gmina Wieczfnia Kościelna planuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej do sąsiednich miejscowości.