Sobota25.05.24
Imieniny:Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Biuletyn Informacji PublicznejKonkurs – CZYTELNIK ROKU 2015

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej ogłasza konkurs "Czytelnik Roku 2015". Konkurs przeprowadzony będzie w 3 kategoriach wiekowych i potrwa od stycznia do 1 grudnia 2015.

Regulamin Konkursu „Czytelnik Roku 2015”vector illustration of kid reading open book sitting on floor

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
http://wieczfniakoscielna.pl/ w zakładce Biblioteka.
II. CELE KONKURSU:
• popularyzowanie zbiorów bibliotecznych
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
• zachęcanie i mobilizowanie do regularnego czytania
• kształtowanie wrażliwości na odbiór słowa pisanego
• właściwe zagospodarowanie wolnego czasu
• kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej
• promocja czytelnictwa i działań biblioteki
• kształtowanie gustów czytelniczych
• podniesienie poziomu czytelnictwa
• aktywizowanie czytelników poprzez udział w konkursach
III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Posiadanie aktywnej karty czytelnika na rok 2015.
2. Czas trwania: od stycznia do 01 grudnia 2015 roku.
3. Tytuł „Czytelnika Roku” zostanie przyznany w następujących kategoriach:
I – dzieci do lat 13
II – młodzież od 13 do 19 lat
III – dorośli
4. Laureatem zostaje osoba, która w okresie trwania Konkursu wypożyczyła największą ilość książek.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona komisja konkursowa powołana przez dyrektora GBP.
2. Jury ogłosi wyniki Konkursu po jego zakończeniu.
3. O dokładnym terminie rozstrzygnięcia Konkursu nagrodzeni czytelnicy zostaną powiadomieni
w późniejszym terminie.
4. Lista nagrodzonych czytelników będzie prezentowana na tablicy w Bibliotece oraz na stronie
internetowej http://wieczfniakoscielna.pl/ w zakładce Biblioteka.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wieczfni Kościelnej.